Wikislovník:Příznaky

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
příznakpopis
am.v Americe
anat.v anatomii
antrop.v antropologii
arg.argot
arch.archaicky
archeol.v archeologii
archit.v architektuře
astr.v astronomii
bank.v bankovnictví
bás.básnicky
bask.v basketbalu
bavor.bavorský výraz
bibl.biblický výraz
biochem.v biochemii
biol.v biologii
bot.v botanice
budh.v buddhizmu
círk.církevní
cirkus.cirkusový slang
cukr.v cukrovarnictví
čas.častěji
část.částečně
Čech.v Čechách
dět.dětsky
div.divadelní slang
dom.domácky
dopr.v dopravě
dopr. slang.dopravní slang
drog.drogový slang
dř.dříve
ekol.v ekologii
ekon.v ekonomii
elektr.v elektrotechnice
ener.v energetice
epid.v epidemiologii
est.v estetice
etn.v etnografii
eufem.eufemisticky
expr.expresivně
fam.familiárně
farm.v lékárenství
film.ve filmu
filos.ve filosofii
fin.ve finančnictví
form.formálně
fot.ve fotografii
fyz.ve fyzice
gastr.v gastronomii
gen.v genetice
geod.v geodézii
geol.v geologii
geom.v geometrii
hanl.hanlivě
hantecbrněnský hantec
hist.v historii
horn.v hornictví
horn. slang.hornický slang
horol. slang.horolezecký slang
hovor.hovorově
hud.v hudbě
hud. slang.muzikantský slang
hutn.v hutnictví
chem.v chemii
chods.v chodském nářečí
infor.v informatice
iron.ironicky
isl.v islámu
jaz.v jazykovědě
kanpr.v kanonickém právu
karet.karetní slang
kart.v kartářství
knih.v knihovnictví
kniž.knižně
konsp.v konspiračních teoriích
kožel.v koželužství
krimin.kriminální slang
křes.v křesťanství
křesť.křesťanský slang
kyber.v kybernetice
les.v lesnictví
let.v letectví
lex.v lexikologii
lid.lidově
lit.v literatuře
loď.v loďařství
log.v logice
mat.v matematice
med.v lékařství
meteor.v meteorologii
mezpr.v mezinárodním právu
miner.v mineralogii
mlád.slang mládeže
mn.v plurálu
Mor.na Moravě
motor.v motorismu
motor. slang.motoristický slang
motork.motorkářský slang
mysl.myslivecký slang
mytol.v mytologii
náb.v náboženství
nám.slang námořníků
nář.nářečně
neform.neformálně
neol.neologismus
neos.jen neosobní
nespr.nesprávně
neut.neutrálně
ob.v obecném jazyce
obch.v obchodním styku
obl.oblastně
obraz.obrazně
obuv.v obuvnictví
odb.odborně
okaz.okazionalismus
opt.v optice
pejor.pejorativně
plav.v plavbě
poj.v pojišťovnictví
pol.v politice
polic.policejní slang
polygr.v polygrafii
pomn.pomnožné
poněk. zast.poněkud zastarale
pošt.v poštovnictví
potr.v potravinářství
práv.v právu
praž.pražský výraz
prům.v průmyslu
přen.přeneseně
psych.v psychologii
publ.v publicistice
ryb.v rybářství
řem.řemeslnický slang
řidč.řidčeji
římpr.v římském právu
skl.v sklářství
slang.slangově
sociol.v sociologii
souč.v současnosti
součp.současným pravopisem
spis.spisovně
sport.ve sportu
sport. slang.sportovní slang
staroč.staročesky
staveb.ve stavebnictví
stp.starým pravopisem
stud.studentský slang
šerm.v šermu
tech.v technice
tech. slang.technický slang
tel.televizní slang
teol.v teologii
text.v textilnictví
tramp.trampský slang
truhl.v truhlářství
typog.v typografii
urb.v urbanismu
včel.ve včelařství
veř. spr.ve veřejné správě
vet.ve veterinářství
vězeň.vězeňský slang
vod. stav.ve vodním stavitelství
vodác.vodácký slang
voj.ve vojenství
voj. slang.vojenský slang
vulg.vulgárně
výp. tech.ve výpočetní technice
výtv.ve výtvarnictví
vzn.vznešeně
xenofob.xenofobní výraz
zahr.v zahradnictví
zast.zastarale
zbož.ve zbožíznalství
zdrav.zdravotní
zdrav. slang.zdravotnický slang
zdrob.zdrobněle
zeměd.v zemědělství
zeměp.v geografii
zhrub.zhruběle
zkrác.zkráceně
zkrat.zkratkou
zool.v zoologii
zř.zřídka
zvel.zveličele
želez.železničářský slang
žert.žertovně
žid.židovský slang
žurn.žurnalisticky