ἔρχομαι

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Možná hledáte έρχομαι.

starořečtina[editovat]

výslovnost[editovat]

 • IPA: [ér.kʰo.ma͜i̯] (attická klasická)
 • IPA: [ˈer.xo.me] (byzantská pozdní)

přepis[editovat]

 • (český:) erchomai

sloveso[editovat]

 • nepravidelné supletivní/vícekmenné
 • mediopasivní

časování[editovat]

význam[editovat]

 1. přicházet, přijít, přijíždět, přijet, dorazit
  • Kreón: ἐκ τοῦ δ᾽ ἐμοὶ τόδ᾽ ἦλθε καὶ τέκνῳ κακόν; Teiresiás: ὀρθῶς μ᾽ ἐρωτᾷς κεἰς ἀγῶν᾽ ἔρχῃ λόγων. δεῖ τόνδε θαλάμαις, οὗ δράκων ὁ γηγενὴς ἐγένετο Δίρκης ναμάτων ἐπίσκοπος, σφαγέντα φόνιον αἷμα γῇ δοῦναι χοὰς Κάδμου[1]
  • καὶ τἆλλα ὡσαύτως τὰ ὄντα ὄντως θεασαμένη καὶ ἑστιαθεῖσα, δῦσα πάλιν εἰς τὸ εἴσω τοῦ οὐρανοῦ, οἴκαδε ἦλθεν. ἐλθούσης δὲ αὐτῆς ὁ ἡνίοχος πρὸς τὴν φάτνην τοὺς ἵππους στήσας παρέβαλεν ἀμβροσίαν[2]
  • Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν: – Dítka, nastala poslední hodina a tak jako jste slyšely, že přicházhí Antikrist, tak i nyní je mnoho antikristů[3]
  • Λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης, Κύριε, τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιησόμεθα. ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ: καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός. – Řekl jemu Judas, ne onen Iškariotský: Pane, jakž jest to, že sebe nám zjeviti chceš, a ne světu? Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude, a Otec můj bude jej milovati, a k němu přijdeme, a příbytek u něho učiníme. Kdožť nemiluje mne, slov mých neostříhá; a slovo, kteréž slyšíte, neníť mé, ale toho, kterýž mne poslal, Otcovo.[4]
  • ὡς δ᾽ εἰς τὸ πεδίον ἦλθεν, ἀκοντίσας καταβάλλει τὴν ἔλαφον, καλόν τι χρῆμα καὶ μέγα. – a když přijel na planinu, oštěpem skolil laň, krásnou a velkou[5]

související[editovat]

poznámky[editovat]

 1. Eurípidés: Phoenissae, verše 929-934
 2. Platón: Faidros
 3. Nový zákon, První list Janův, kapitola 2
 4. Evangelium podle Jana, XIV, v.22-24 (originál překlad)
 5. Xenofón: Memorabilia, kniha první, kapitola 4