Příloha:Chemické prvky (korejština)

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato stránka obsahuje seznam všech známých chemických prvků.

Protonové číslo Značka Korejský název IPA Český přepis Český název Latinský/odborný název
1 H 수소 sʰusʰo suso vodík hydrogenium
1 D 중수소 t͡ɕuŋsʰusʰo čungsuso deuterium deuterium
1 T 삼중수소 sʰa̠md͡ʑuŋsʰusʰo samdžungsuso tritium tritium
2 He 헬륨 he̞ɭʎjum helljum helium helium
3 Li 리튬 ɾitʰjum ritchjum lithium lithium
4 Be 베릴륨 pe̞ɾiɭʎjum perilljum beryllium beryllium
5 B 붕소 puŋsʰo pungso bor borum
6 C 탄소 tʰa̠nsʰo tchanso uhlík carboneum
7 N 질소 t͡ɕiɭsʰo čilso dusík nitrogenium
8 O 산소 sʰa̠nsʰo sanso kyslík oxygenium
9 F 플루오린 pʰɯɭɭuo̞ɾin pchŭlluorin fluor fluorum
10 Ne 네온 ne̞o̞n neon neon neon
11 Na 나트륨 na̠tʰɯɾjum natchŭrjum sodík natrium
12 Mg 마그네슘 ma̠ɡɯne̞ɕʰjum magŭnesjum hořčík magnesium
13 Al 알루미늄 a̠ɭɭumiɲjum alluminjum hliník aluminium
14 Si 규소 kjusʰo̞ kjuso křemík silicium
15 P in in fosfor phosphorus
16 S /석유황 ɸwa̠ŋ/sʰʌ̹ɡjuβwa̠ŋ hwang/sŏgjuhwang síra sulphur
17 Cl 염소 jʌ̹msʰo̞ jŏmso chlor chlorum
18 Ar 아르곤 a̠ɾɯɡo̞n arŭgon argon argon
19 K 칼륨 kʰa̠ɭʎjum kchalljum draslík kalium
20 Ca 칼슘 kʰa̠ɭɕʰjum kchalsjum vápník calcium
21 Sc 스칸듐 sʰɯkʰa̠ndjum sŭkchandjum skandium scandium
22 Ti 타이타늄/티탄 tʰa̠itʰa̠ɲjum/tʰitʰa̠n tchaitchanjum/tchitchan titan titanium
23 V 바나듐 pa̠na̠djum panadjum vanad vanadium
24 Cr 크로뮴 kxɯɾo̞mjum kchŭromjum chrom chromium
25 Mn 망가니즈 ma̠ŋɡa̠nid͡ʑɯ mangganidžŭ mangan manganum
26 Fe t͡ɕʰʌ̹ɭ čchŏl železo ferrum
27 Co 코발트 kʰo̞ba̠ɭtʰɯ kchobaltchŭ kobalt cobaltum
28 Ni 니켈 nikʰe̞ɭ nikchel nikl niccolum
29 Cu 구리 kuɾi kuri měď cuprum
30 Zn 아연 a̠jʌ̹n ajŏn zinek zincum
31 Ga 갈륨 ka̠ɭʎjum kalljum gallium gallium
32 Ge 저마늄 t͡ɕʌ̹ma̠ɲjum čŏmanjum germanium germanium
33 As 비소 pisʰo piso arsen arsenicum
34 Se 셀렌/셀레늄 sʰe̞ɭɭe̞n/sʰe̞ɭɭe̞ɲjum sellen/sellenjum selen selenium
35 Br 브로민/브롬 pɯɾo̞min/pɯɾo̞m pŭromin/pŭrom brom bromum
36 Kr 크립톤 kxɯɾip̚tʰo̞n kchŭriptchon krypton krypton
37 Rb 루비듐 ɾubidjum rubidjum rubidium rubidium
38 Sr 스트론튬 sʰɯtʰɯɾo̞ntʰjum sŭtchŭrontchjum stroncium strontium
39 Y 이트륨 itʰɯɾjum itchŭrjum yttrium yttrium
40 Zr 지르코늄 t͡ɕiɾɯkʰo̞ɲjum čirŭkchonjum zirkonium zirconium
41 Nb 나이오븀/니오브 na̠io̞bjum/nio̞bɯ naiobjum/niobŭ niob niobium
42 Mo 몰리브데넘/몰리브덴 mo̞ɭʎibɯde̞nʌ̹m/mo̞ɭʎibɯde̞n mollibŭdenŏm/mollibŭden molybden molybdaenum
43 Tc 테크네튬 tʰe̞kxɯne̞tʰjum tchekchŭnetchjum technecium technetium
44 Ru 루테늄 ɾutʰe̞ɲjum rutchenjum ruthenium ruthenium
45 Rh 로듐 ɾo̞djum rodjum rhodium rhodium
46 Pd 팔라듐 pʰa̠ɭɭa̠djum pchalladjum palladium palladium
47 Ag ɯn ŭm stříbro argentum
48 Cd 카드뮴 kʰa̠dɯmjum kchadŭmjum kadmium cadmium
49 In 인듐 indjum indjum indium indium
50 Sn 주석 t͡ɕusʰʌ̹k̚ čusŏk cín stannum
51 Sb 안티모니/안티몬 a̠ntʰimo̞ni/a̠ntʰimo̞n antchimoni/antchimon antimon stibium
52 Te 텔루륨/텔루르 tʰe̞ɭɭuɾjum/tʰe̞ɭɭuɾɯ tchellurjum/tchellurŭ tellur tellurium
53 I 아이오딘/요오드/옥도 a̠io̞din/joo̞dɯ/o̞k̚t͈o̞ aiodin/joodŭ/okto jod iodium
54 Xe 제논 t͡ɕe̞no̞n čenon xenon xenon
55 Cs 세슘 sʰe̞ɕʰjum sesjum cesium caesium
56 Ba 바륨 pa̠ɾjum parjum baryum baryum
57 La 란탄/란타넘 ɾa̠ntʰa̠n/ɾa̠ntʰa̠nʌ̹m rantchan/rantchanŏm lanthan lanthanum
58 Ce 세륨 sʰe̞ɾjum serjum cer cerium
59 Pr 프라세오디뮴 pʰɯɾa̠sʰe̞o̞dimjum pchŭraseodimjum praseodym praseodymium
60 Nd 네오디뮴 ne̞o̞dimjum neodimjum neodym neodymium
61 Pm 프로메튬 pʰɯɾo̞me̞tʰjum pchŭrometchjum promethium promethium
62 Sm 사마륨 sʰa̠ma̠ɾjum samarjum samarium samarium
63 Eu 유로퓸 juɾo̞pʰjum juropchjum europium europium
64 Gd 가돌리늄 ka̠do̞ɭʎiɲjum kadollinjum gadolinium gadolinium
65 Tb 테르븀/터븀 tʰe̞ɾɯbjum/tʰʌ̹bjum tcherŭbjum/tchŏbjum terbium terbium
66 Dy 디스프로슘 tisʰɯpʰɯɾo̞ɕʰjum tisŭpchrosjum dysprosium dysprosium
67 Ho 홀뮴 ɸʷo̞ɭmjum holmjum holmium holmium
68 Er 어븀/에르븀 ʌ̹bjum/e̞ɾɯbjum ŏbjum/erŭbjum erbium erbium
69 Tm 툴륨 tʰuɭʎjum tchulljum thulium thulium
70 Yb 이터븀/이테르븀 itʰʌ̹bjum/itʰe̞ɾɯbjum itchŏbjum/itcherŭbjum ytterbium ytterbium
71 Lu 루테튬 ɾutʰe̞tʰjum rutchetchjum lutecium lutetium
72 Hf 하프늄 ha̠pʰɯɲjum hapchŭnjum hafnium hafnium
73 Ta 탄탈럼/탄탈 tʰa̠ntʰa̠ɭʎʌ̹m/tʰa̠ntʰa̠ɭ tchantchallŏm/tchantchal tantal tantalum
74 W 텅스텐/볼프람 tʰʌ̹ŋsʰɯtʰe̞n/po̞ɭpʰɯɾʌ̹m tchŏngsŭtchen/pcholpchŭrŏm wolfram wolframium
75 Re 레늄 ɾe̞ɲjum renjum rhenium rhenium
76 Os 오스뮴 o̞sʰɯmjum osŭmjum osmium osmium
77 Ir 이리듐 iɾidjum iridjum iridium iridium
78 Pt 백금 pɛ̝k̚k͈ɯm päkkŭm platina platinium
79 Au kɯm kŭm zlato aurum
80 Hg 수은 sʰuɯn suŭm rtuť hydrargyrum
81 Tl 탈륨 tʰa̠ɭʎjum tchalljum thallium thallium
82 Pb na̠p̚ nap olovo plumbum
83 Bi 비스무트 pisʰɯmutʰɯ pisŭmutchŭ bismut bismuthum
84 Po 폴로늄 pʰo̞ɭɭo̞ɲjum pchollonjum polonium polonium
85 At 아스타틴 a̠sʰɯtʰa̠tʰin asŭtchatchin astat astatum
86 Rn (Nt) 라돈 ɾa̠do̞n radon radon radon
87 Fr 프랑슘 pʰɯɾa̠ŋɕʰjum pchŭrangsjum francium francium
88 Ra 라듐 ɾa̠djum radjum radium radium
89 Ac 악티늄 a̠k̚tʰiɲjum aktchinjum aktinium actinium
90 Th 토륨 tʰo̞ɾjum tchorjum thorium thorium
91 Pa 프로트악티늄 pʰɯɾo̞tʰɯa̠k̚tʰiɲjum pchŭrotchŭaktchinjum protaktinium protactinium
92 U 우라늄 uɾa̠ɲjum uranjum uran uranium
93 Np 넵투늄 ne̞p̚tʰuɲjum neptchunjum neptunium neptunium
94 Pu 플루토늄 pʰɯɭɭutʰo̞ɲjum pchŭllutchonjum plutonium plutonium
95 Am 아메리슘 a̠me̞ɾiɕʰjum amerisjum americium americium
96 Cm 퀴륨 kʰɥiɾjum ~ kʰyɾjum kchürjum curium curium
97 Bk 버클륨/베르켈륨 pʌ̹kxɯɭʎjum/pe̞ɾɯkʰe̞ɭʎjum pŏkchŭlljum/perŭkchelljum berkelium berkelium
98 Cf 캘리포늄 kʰɛ̝ɭʎipʰo̞ɲjum kchällipchonjum kalifornium californium
99 Es 아인슈타이늄 a̠inɕʰjutʰa̠iɲjum ainsjutchainjum einsteinium einsteinium
100 Fm 페르뮴 pʰe̞ɾɯmjum pcherŭmjum fermium fermium
101 Md 멘델레븀 me̞nde̞ɭɭe̞bjum mendellebjum mendelevium mendelevium
102 No 노벨륨 no̞be̞ɭʎjum nobelljum nobelium nobelium
103 Lr 로렌슘 ɾo̞ɾe̞nɕʰjum rorensjum lawrencium lawrencium
104 Rf/Ku 러더포듐/쿠르차토븀 ɾʌ̹dʌ̹pʰo̞djum/kʰurŭt͡ɕʰa̠tʰo̞bjum rŏdŏpchodjum/kchurŭčatchobjum rutherfordium/kurčatovium rutherfordium
105 Db 더브늄 tʌ̹bɯɲjum tŏbŭnjum dubnium dubnium
106 Sg 시보귬 ɕʰibo̞ɡjum sibogjum seaborgium seaborgium
107 Bh/Ns 보륨/닐스보륨 po̞ɾjum/niɭsʰɯpo̞ɾjum porjum/nilsŭporjum bohrium bohrium
108 Hs 하슘 ha̠ɕʰjum hasjum hassium hassium
109 Mt 마이트너륨 ma̠itʰɯnʌ̹ɾjum maitchŭnŏrjum meitnerium meitnerium
110 Ds 다름슈타튬 ta̠ɾɯmsʰɯtʰa̠tʰjum tarŭmsŭtchatchjum darmstadtium darmstadtium
111 Rg 뢴트게늄 ɾø̞ntʰɯɡe̞ɲjum/ ~ ɾwe̞ntʰɯɡe̞ɲjum röntchŭgenjum/rwentchŭgenjum roentgenium roentgenium
112 Cn 코페르니슘 kʰo̞pʰe̞ɾɯniɕʰjum kchopcherŭnisjum kopernicium copernicium
113 Uut/Nh 니호늄 niɸʷo̞ɲjum nihonjum ununtrium/nihonium ununtrium/nihonium
114 Fl 플레로븀 pʰɯɭɭe̞ɾo̞bjum pchŭllerobjum flerovium flerovium
115 Uup/Mc 모스코븀 mo̞sʰɯkʰo̞bjum mosŭkchobjum ununpentium/moskovium ununpentium/moscovium
116 Lv 리버모륨 ɾibʌ̹mo̞ɾjum ribŏmorjum livermorium livermorium
117 Uus/Ts 테네신 tʰe̞ne̞ɕʰin tchenesin ununseptium/tennessin ununseptium/tennessine
118 Uuo/Og 오가네손 o̞ɡa̠ne̞sʰo̞n oganeson ununoctium/oganesson ununoctium/oganesson
119 Uue 우누누늄 ununuɲjum unununjum ununennium ununennium
120 Ubn 운비닐륨 unpiniɭʎjum unpinilljum unbinilium unbinilium