Uživatel:Auvajs/SP

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Text na této stránce je pravidlem upravujícím fungování českého Wikislovníku. Editace měnící jeho význam jsou přípustné, jen pokud se opírají o předchozí konsenzus komunity. Své připomínky můžete vyjádřit v diskusi, návrhy změn oznamte též Pod lípou.

Správci jsou editoři Wikislovníku, kterým komunita udělila důvěru a svěřila rozšířená technická oprávnění k vykonávání nezbytných údržbových prací. Tento dokument upravuje pravidla týkající se činnosti správců, způsob jejich volby a odvolávání a další záležitosti, které jsou s nimi spojené.

Funkce správce[editovat]

Účel funkce správce[editovat]

 1. Posláním funkce správce je činit údržbu nezbytnou pro řádné a normální fungování Wikislovníku.
 2. Správce není primárně odpovědný za vývoj či směřování projektu (to je záležitost celé komunity), reprezentování Wikislovníku navenek či jiné další aktivity týkající se Wikislovníku (nebyl-li k tomu komunitou zmocněný).
 3. Taktéž není oprávněn rozhodovat spory mezi uživateli.

Povinnosti správce[editovat]

 1. Správce má v rámci svých možností a schopností vykonávat nezbytnou údržbu Wikislovníku.
 2. Při používání rozšířených technických možností se správce musí řídit pravidly Wikislovníku a konsensem komunity. Musí dodržovat zvyklosti projektu a wikietiketu.
 3. Správce musí sledovat Nástěnku správců a ve spolupráci s ostatními správci plnit tam vznešené požadavky, které je možné a žádoucí provést.
 4. Správce musí běžně komunikovat s komunitou. Zejména by měl reagovat na zprávy na své diskuzní stránce a je-li v některé otázce týkající se výkonu své funkce správce požádán o vysvětlení, komentář či stanovisko, měl by se vyjádřit.
 5. Správce musí mít v rozhraní MediaWiki nastaven email, na němž je možné se s ním spojit.

Postavení správce uvnitř komunity[editovat]

 1. Co se týče rozhodování komunity, správcové jsou svým postavením rovni všem ostatním uživatelům. Jejich funkce jim kromě rozšířených technických možností nepřináší žádná další privilegia.
 2. Správcové zejména nemají právo autoritativně rozhodovat o obsahu Wikislovníku. Nemají "poslední slovo" v diskuzích, právo vetovat rozhodnutí komunity a už vůbec nemají "imunitu" od některých "wikideliktů".

Zastávání funkce správce[editovat]

Mandát správce[editovat]

 1. Správcem může být jen uživatel mající předpoklady k zastávání funkce správce a formální způsobilost tuto funkci zastávat. Další nezbytnou podmínkou je důvěra komunity. Vysloví-li komunita v žádosti o práva správce důvěru, byrokrat mu bez zbytečného odkladu přidělí práva správce.
 2. Kterýkoli uživatel s právem hlasovat v žádosti o práva správce může kdykoli v průběhu výročního měsíce správce tohoto správce na jeho diskuzní stránce vyzvat, aby zažádal komunitu o důvěru. Správce tak musí během jednoho měsíce učinit.
 3. Pokud správce na Wikislovníku více než dva roky neučinil žádnou editaci ani nepoužil rozšířené technické možnosti správce, může ho kterýkoli uživatel s právem hlasovat v žádosti o práva správce kdykoli vyzvat, aby zažádal komunitu o důvěru. Správce tak musí během jednoho měsíce učinit.
 4. Pokud od přidělení práv správce či od posledního hlasování o potvrzení ve funkci (dotyčného) správce uběhly alespoň 3 měsíce, může kterýkoli uživatel sám mající formální způsobilost k funkci správce navrhnout, aby se hlasovalo o potvrzení (dotyčného) správce v jeho funkci. Hlasování je možné zahájit tehdy, podpoří-li návrh na zahájení hlasování alespoň 4 další uživatelé s formální způsobilostí k funkci správce.
 5. Mandát správce zaniká, jestliže komunita vysloví správci nedůvěru nebo tehdy, když je správce povinen zažádat komunitu o důvěru a ve stanovené lhůtě tak neučiní.

Předpoklady pro zastávání funkce správce[editovat]

 1. Předpokládá se, že správce:
  • je schopný a ochotný se v rámci svých časových a dalších možností věnovat nezbytné údržbě Wikislovníku
  • je zkušeným editorem Wikislovníku
  • je obeznámen s pravidly a zvyklostmi na Wikislovníku
  • je pokročilým uživatelem software MediaWiki a je schopen ovládat rozšířené technické možnosti správce[pozn 1]
  • je schopný a ochotný pomáhat nováčkům a editorům, kteří se na něj obrátí se žádostí o pomoc
  • se v zásadě snaží o nalezení řešení přijatelného pro všechny strany, nikoli řešení upřednostňujícího názory či požadavky jen jedné strany, zejména jeho samotného
  • je schopný své kroky obhajovat v diskuzi; je-li v některé věci požádán o vyjádření se či vysvětlení, učiní tak.
 2. Protože tyto vlastnosti a způsoby chování zpravidla nelze exaktně dokázat, musí uchazeč o práva správce pečlivě uvážit, zda předpoklady k zastávání této funkce opravdu má.

Formální způsobilost k funkci správce[editovat]

 1. Správcem může být člověk s uživatelským účtem na Wikislovníku, od jehož založení uplynulo alespoň 6 měsíců.
 2. Správce musí mít v hlavním jmenném prostoru a prostoru Příloha dohromady alespoň 500 editací a alespoň 50 založených hesel.
 3. Na žádost o práva správce u uživatele, který tyto minimální požadavky nesplňuje, bude nahlíženo, jako by nebyla podána.

Důvěra komunity[editovat]

 1. Komunita vyjadřuje žadateli o práva správce důvěru či nedůvěru hlasováním k tomu oprávněných uživatelů (oprávněných hlasujících).
 2. Hlasování se uskutečňuje v žádosti o práva správce, případně v žádosti o potvrzení ve funkci správce.
 3. O tom, zda komunita v žádosti vyjádřila či nevyjádřila důvěru, rozhoduje byrokrat na základě vyhodnocení výsledku hlasování.
 4. Důvěra byla udělena, bylo-li alespoň 3/4 platných hlasů pro návrh. Důvěra nebyla udělena, bylo-li pro návrh méně než 2/3 platných hlasů.

Žádost (o práva správce, o potvrzení ve funkci správce)[editovat]

 1. Každý uživatel (nesprávce) mající formální způsobilost k funkci správce může podat žádost o práva správce. Se souhlasem dotyčného může žádost o práva správce podat též jiný uživatel, který sám má formální způsobilost k funkci správce.
 2. Pokud komunita v předchozí žádosti o práva správce dotyčnému uživateli nevyslovila důvěru nebo pokud tato žádost byla v průběhu hlasování stažena, nesmí být nová žádost podána dříve než po 6 měsících od okamžiku stažení nebo ukončení hlasování (v) předešlé žádosti.
 3. Správce, jemuž komunita vyslovila nedůvěru nebo jemuž práva správce propadla, protože ve stanovené lhůtě nepožádal o potvrzení ve své funkci, může další žádost o práva správce podat nejdříve po 6 měsících od okamžiku, kdy o práva správce přišel.
 4. Každý správce může podat žádost o potvrzení ve funkci správce.
 5. Žádost se podává na stránce Wikislovník:Žádost o práva správce/Jméno[pozn 2], resp. Wikislovník:Žádost o potvrzení ve funkci správce/Jméno[pozn 2] a měla by mít formu doporučenou na stránce Wikislovník:Žádost o práva správce/Vzor, resp. Wikislovník:Žádost o potvrzení ve funkci správce/Vzor. Nemá-li vhodnou formu nebo nebyla-li podána na k tomu určeném místě, byrokrat žádost dle potřeby upraví a o důvodech úpravy žadatele informuje.

Hlasování[editovat]

 1. K hlasování v žádosti o práva správce a v žádosti o potvrzení ve funkci správce je oprávněn každý zaregistrovaný uživatel (českého) Wikislovníku od jehož první editace na Wikislovníku uplynul k okamžiku začátku hlasování alespoň 1 měsíc. Další podmínkou hlasovacího práva je k okamžiku začátku hlasování dohromady alespoň 20 editací v hlavním jmenném prostoru a prostoru Příloha v posledních 6 měsících. Boti nemají právo hlasovat.
 2. Každý člověk (oprávněný hlasovat) má jen jeden hlas. Hlasování z více uživatelských účtů jedním člověkem je přísně zakázáno a je považováno za závažné narušování projektu. Prokáže-li se, že jeden člověk hlasoval z více uživatelských účtů, všechny jeho hlasy jsou neplatné.
 3. Všechny platné hlasy jsou rovnocenné.
 4. Je možné hlasovat "pro", "proti" (návrhu) nebo se zdržet hlasování.
 5. Žadatel o práva správce či správce, o jehož potvrzení ve funkci, se hlasuje, sám nehlasuje.
 6. Hlasování moderuje, dozoruje a vyhodnocuje byrokrat.
 7. Byrokrat, jehož osobní poměr vůči žadateli vylučuje či zpochybňuje jeho nestrannost (předpojatý byrokrat), nesmí hlasování moderovat, dozorovat ani vyhodnocovat.[pozn 3]
 8. Hlasování trvá 1 měsíc. V mimořádných případech je možné, aby byrokrat dobu hlasování prodloužil, ne však o více než 1 měsíc. Důvod prodloužení hlasování musí být uveden.

Limity správcovské činnosti[editovat]

Zneužívání pravomocí[editovat]

 1. Správce nesmí rozšířené technické možnosti použít v případě, kdy v dané věci není shoda komunity. Proto by správce v zásadě neměl činit věci, které většina členů komunity považuje za kontroverzní, nepatřičné či nežádoucí. Musí mít neustále na zřeteli, že je pouhým zmocněncem komunity, že má komunitě sloužit a nikoli vládnout.
 2. Správcovo jednání z pozice síly v případech, kdy to není nezbytné, je obzvlášť zavrženíhodné.

Nadržování[editovat]

 1. Správce smí rozšířené technické možnosti používat jen pro dobro a ve prospěch Wikislovníku jako celku, nikoli ve prospěch jen některého uživatele (včetně jeho samotného) či nějaké skupiny uživatelů.
 2. Nepřiměřené či nespravedlivé upřednostňování nebo zvýhodňování určitého uživatele nebo skupiny uživatelů vůči jinému nebo jiným není přípustné.
 3. Rovněž není přípustné přehlížení či ignorování oprávněných požadavků uživatele nebo skupiny uživatelů je-li je možné a žádoucí provést, je-li je správce schopen provést a má-li k tomu možnost a příležitost.

Vlastní spory[editovat]

 1. Za vlastní spor (správce) je považován spor mezi uživateli Wikislovníku, v němž je správce členem jedné ze stran sporu. Za spor je považována rozepře týkající se Wikislovníku, jejíž účastníci mají v dané otázce alespoň částečně odlišná stanoviska. Za spory nejsou považovány případy, kdy správce zasahuje proti zjevným vandalismům.
 2. Správce zásadně nesmí rozšířené technické možnosti používat ve vlastním sporu.
 3. Je-li správce ve sporu s jiným uživatelem (nebo skupinou uživatelů) a situace vyžaduje zásah správce, zasáhnout musí jiný správce.
 4. Správce ve sporu může sám zasáhnout jedině tehdy, když s tím druhá strana sporu předem souhlasí.
 5. Použije-li správce rozšířené technické možnosti ve vlastním sporu bez souhlasu druhé strany, je to považováno za závažné zneužití pravomocí správce.

Definice[editovat]

 1. Za rozšířené technické možnosti správce (RTMS) jsou považována uživatelská práva skupiny uživatelů "Správci" uvedená na stránce Speciální:Seznam uživatelských práv, která současně nemají jiné uživatelské skupiny.[pozn 4]
 2. Za výroční měsíc je považován měsíc, v němž byl správce do své funkce zvolen nebo měsíc, v němž bylo naposledy hlasováno o jeho potvrzení ve funkci.[pozn 5]

Přechodná opatření[editovat]

 1. Všichni správci, kteří byli ustanovení do funkce správce před tím, než toto pravidlo bylo přijato, mají povinnost do 6 měsíců zažádat o potvrzení ve své funkci. Pokud tak neučiní, jejich mandát správce zanikne.

Poznámky a vysvětlivky[editovat]

 1. Přestože je samozřejmě užitečné, když správce rozumí některým technickým záležitostem, rozhodně není nutné, aby byl "počítačový expert" (např. programátor nebo webdeveloper). Pod "pokročilým uživatelem software MediaWiki" se myslí hlavně to, že zná hlavní funkce tohoto software a v zásadě je schopný běžné věci provádět sám. To samozřejmě nevylučuje, aby v některých složitějších věcech žádal o pomoc kolegy - ale nemělo by se to týkat základních a jednoduchých věcí typu jak založit heslo, jak vložit externí odkaz, jak zamknout stránku apod.
 2. 2,0 2,1 V případě nových žádostí téhož uživatele je třeba použít vhodný odlišovač, např. Wikislovník:Žádost o práva správce/Jméno (měsíc rok), resp. Wikislovník:Žádost o potvrzení ve funkci správce/Jméno (měsíc rok)
 3. Může ovšem sám hlasovat.
 4. Tedy např. právo přesouvat stránky mají kromě správců i "schválení uživatelé" a "automaticky schválení uživatelé", proto není do rozšířených technických možností správce zařazováno, naopak právo mazat stránky mají jen správci, proto do RTMS zařazováno je.
 5. Tedy byl-li správce zvolen např. 15. června, je výročním měsícem červen. Pokud se následně v listopadu hlasovalo o jeho potvrzení ve funkci, stává se výročním měsícem listopad.

Otázky a odpovědi[editovat]

Sem možno vložit některé (často) kladené otázky k významu pravidel a odpovědi na ně.

 • Chci se zeptat, když je žádost o zbavení práv správce, tak musí hlasovat minimálně jaká část hlasujících, aby správce svých práv pozbyl? --Sapiens123456 (diskuse) 15. 4. 2015, 04:41 (UTC)
1) Je to zatím jen návrh. 2) Odpověď: hlasování není o "zbavení práv", ale o potvrzení ve funkci. Hlasy jsou stejné jako u volby správce: méně než 2/3 automaticky ne, více než 3/4 automaticky ano, pokud je to mezi 2/3 a 3/4 tak je to na byrokratovi. Případné komentáře, další postřehy a otázky piš prosím do diskuze. --Auvajs (diskuse) 15. 4. 2015, 04:48 (UTC)