Wikislovník:Pravidla hlasování

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Toto je závazné pravidlo Wikislovníku. Jakékoli změny měnící jeho význam je nutné nejprve prodiskutovat a případně odhlasovat komunitou.
PravidlaPravidla hlasováníPravidla o správcích

Zkratka:
WS:PRHL
WS:PHL

Hlasování je jedním ze způsobů, kterým komunita editorů Wikislovníku stvrzuje existenci či neexistenci konsensu v zásadních věcech a přijímá významná rozhodnutí. Jedná se o způsob poměrně formalizovaný, který by se měl používat jen v případech, kdy je účelné trvat na dodržování závazného postupu. Hlasování nenahrazuje hledání konsensu v diskusi, zpravidla by mělo následovat až po předchozí diskusi, z níž odůvodněnost hlasování vyplyne. V některých případech je hlasování jako potvrzení konsensu výslovně vyžadováno, např. pro přijetí nového závazného pravidla nebo při rozhodování o přidělení či odebrání správcovských práv.

Probíhá-li v rámci některých diskusí jen orientační „hlasování“ jako průzkum názorů, nemusí se řídit následujícími formálními pravidly, ale ani výsledky takového procesu nemají větší váhu a závaznost, než jim je přiznána v oné diskusi.

Pravidla hlasování[editovat]

 1. Toto pravidlo platí pro všechna hlasování na Wikislovníku, která se neřídí vlastními pravidly. Ve výjimečných a dobře odůvodněných případech a na základě konsensu je možné hlasování provést s jinými než zde uvedenými parametry (např. s přísnějšími nebo naopak mírnějšími podmínkami pro účast v hlasování). Pravidla hlasování by se však zásadně neměla měnit poté, co již bylo hlasování zahájeno.

Účast v hlasování[editovat]

 1. Každý, kdo se chce zúčastnit hlasování, musí splnit následující podmínky:
  1. mít na českém Wikislovníku uživatelský účet,
  2. učinit z něj první zdejší editaci alespoň 3 měsíce před začátkem hlasování,
  3. učinit z něj v posledních 3 letech před začátkem hlasování dohromady nejméně 100 editací v hlavním jmenném prostoru a prostoru Příloha.
 2. Při všech hlasováních platí pravidlo jeden člověk = jeden hlas. Je míněn uživatel jako člověk. Má-li uživatel více uživatelských účtů, nesmí tedy v jednom hlasování použít více než jeden z nich.
 3. Každý může hlasovat jen ze svého účtu. Hlasy prostřednictvím jiného uživatele ani hlasy nepřihlášených uživatelů nebudou zohledněny. Boti nemají právo hlasovat.

Průběh hlasování[editovat]

 1. Hlasování může založit jen uživatel splňující podmínky dle bodu 2.
 2. Hlasuje se na k tomu určené stránce (obvykle podstránka stránky Wikislovník:Hlasování). Vyjádření uživatelů publikovaná mimo stránku s hlasováním se do hlasování zásadně nepočítají.
 3. Hlasuje se připojením svého podpisu pod jednu z možností výběru (např. Pro, Proti, Zdržuji se), případně jiným způsobem uvedeným na stránce s hlasováním. Hlas je vhodné (nikoli však povinné) doplnit zdůvodněním.
 4. V případě zjevného omylu nebo chyby (hlas omylem vložený do jiné sekce než hlasovací, opomenutý podpis) je tuto chybu možné opravit (přesunout hlas do odpovídající sekce, nahradit podpis šablonou {{Nepodepsáno}}). Uživatel však musí být o provedené změně informován (např. na své diskuzní stránce).
 5. Zadání, o kterém se hlasuje (obvykle návrh nebo výběr z několika možností), se zásadně nesmí v průběhu hlasování měnit. Povoleny jsou jen drobné úpravy, které nemění význam zadání (jako opravy překlepů nebo pravopisných chyb).
 6. Uživatel má do konce hlasování právo svůj hlas měnit nebo ho i odvolat.

Doba hlasování[editovat]

 1. Doba hlasování činí nejméně 14 dní. U hlasování, které začíná nebo má končit v červenci, srpnu nebo v druhé polovině prosince, nejméně 1 měsíc. Celková doba hlasování může činit nejvýše 3 měsíce. (Po této době již neprobíhají níže uvedená automatická prodloužení hlasování.)
 2. Doba hlasování se automaticky prodlužuje o 1 týden (v červenci, srpnu a druhé polovině prosince o 2 týdny), do té doby než platně hlasuje alespoň 7 uživatelů.
 3. Mezi posledním nově přidaným hlasem[pozn 1] a koncem hlasování musí uběhnout alespoň 24 hodin. S každým nově přidaným hlasem v posledních 24 hodinách před původním koncem hlasování se tedy hlasování automaticky prodlužuje tak, že končí 24 hodin po posledním nově přidaném hlasu.[pozn 2]

Platnost hlasů[editovat]

 1. Prokáže-li se hlasování jednoho uživatele z více účtů, nepočítá se žádný z jeho hlasů.
 2. Pokud uživatel svůj hlas měnil, platí jeho poslední hlas.
 3. Hlasuje-li se o konkrétním uživateli nebo o jeho uživatelských právech, hlas tohoto uživatele se nepočítá.
 4. Hlasy omylem nepodepsané se počítají, pokud není pochybnost o úmyslu hlasujícího hlasovat.
 5. Hlasy omylem vložené do nesprávné sekce stránky s hlasováním se počítají, pokud je zjevný úmysl hlasujícího hlasovat a je zřejmé, pro jakou volbu (či možnost) měl uživatel úmysl hlasovat.
 6. Pokud byla některému uživateli zablokována editace jen po část doby určené k hlasování, jeho hlas učiněný mimo dobu zablokování je platný.
 7. Hlas je platný i pokud byl učiněn před oficiálním začátkem hlasování, pokud v okamžiku jeho udělení již na stránce s hlasováním bylo uvedeno takové zadání, o jakém se následně hlasovalo. Případné drobné rozdíly v textu nemající vliv na význam se nezohledňují.
 8. Hlas odevzdaný po oficiálním konci hlasování je neplatný, pokud nedojde k výslovné shodě ostatních hlasujících na jeho uznání za platný.
 9. Hlas není možné považovat za neplatný pouze na základě jeho zdůvodnění, a to ani kdyby bylo nesmyslné, zavádějící nebo fakticky mylné. U zdůvodnění porušujících wikietiketu nebo další pravidla Wikislovníku (pokud např. obsahují osobní útoky, prozrazují či naznačují reálnou identitu (pseudo)anonymních uživatelů apod.) je však možné přistoupit k refaktorizaci závadného textu.

Platnost hlasování[editovat]

 1. Hlasování založené uživatelem nesplňujícím podmínky dle bodu 2 není platné a může být kýmkoli bez dalšího archivováno.
 2. Hlasování, v němž během 3 měsíců platně nehlasovalo ani 7 uživatelů, je neplatné.
 3. Prokáže-li se (i po uzavření hlasování) neplatnost tolika hlasů, že by to změnilo výsledek hlasování, hlasování je neplatné a lze je opakovat.

Vyhodnocení hlasování[editovat]

 1. Hlasování o uživatelských právech vyhodnocuje byrokrat. Pokud se vyhodnocení hlasování vzdají všichni zdejší byrokraté nebo zde žádný byrokrat není, hlasování bude k vyhodnocení předáno stevardům; může tak být učiněno i tehdy, pokud žádný byrokrat nejméně 10 dní hlasování nevyhodnotí.
 2. Ostatní hlasování může, není-li pochybnost o platnosti hlasování a platnosti všech hlasů, vyhodnotit kterýkoli uživatel (i pokud sám hlasoval). V případě pochybností či sporů o platnost hlasování nebo jednotlivých hlasů vyhodnotí hlasování byrokrat nebo správce.

Doporučení[editovat]

Je vhodné, avšak nikoliv nutné, aby byl účastník hlasování připraven souhlasit s procedurou CheckUser na své osobě v případě, že se vyskytne podezření na hlasování za použití loutkových účtů, aby tak neohrozil celkovou důvěryhodnost hlasování.

Vysvětlivky[editovat]

 1. Za nově přidaný hlas se považuje hlas hlasujícího, který doposud nehlasoval. Nikoli ovšem hlas uživatele, který již v daném hlasování hlasoval, svůj hlas odvolal a nakonec se znovu vrací k tomu, že hlasuje.
 2. Předpokládejme, že hlasování má končit 1. 10. v 00:00. Pokud je 30. 9. ve 23:30 přidán nový hlas, konec hlasování se automaticky prodlužuje na 1. 10. 23:30. Pokud je dále přidán nový hlas 1. 10. v 18:00, hlasování se znovu automaticky prodlužuje tak, že končí 2. 10. v 18:00.

Související stránky[editovat]