Uživatel:Exsenátor/Obrázky

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Do některých hesel je možné vkládat vhodné ilustrační obrázky uložené na repozitáři Wikimedia Commons a přidat k ním popisek. Obrázky se vkládají pouze do hesel lemmat (základních tvarů) a ne do hesel tvarů.

Významy[editovat]

Obrázky je možné vkládat pouze k významům, které lze přímo a explicitně vyobrazit.

Význam musí být vyobrazen přímo. Příslušný význam se musí na vloženém obrázku nacházet a to pokud možno tak, aby byl v popředí a patrný na první pohled. Pokud to z nějakého důvodu není možné, musí být vložen upřesňující popisek.

Význam není možné zobrazit prostřednictví jiného významu (a to ani významu velmi podobného, významu s dotyčným významem souvisejícím, od něj odvozeným, jej používajícím atp.)

Např. do hesla jablečný (s významem „související s jablkem“) nelze vložit obrázek jablka, protože význam „související s jablkem“ je jiný než význam „druh ovoce, plod jabloně“. Obdobně do hesla psovitý není možné vložit obrázek psa, protože význam „připomínající psa“ je jiný než význam „psovitá šelma chovaná jako domácí zvíře“. A dále např. do hesla mobilní („snadno přemístitelný“) není možné vložit obrázek mobilního telefonu (nebo jiného mobilního přístroje), byť mobilní telefon „snadno přemístitelný“ je (ale „snadno přemístitelný“ a „snadno přemístitelný telefon“ jsou dvě různé věci).

Které významy nelze ilustrovat obrázky?[editovat]

Obrázky zdaleka nepatří ke všem významům. Většina významů se znázornit nedá. Znázornit se nedají všechna neplnovýznamová slova jako předložky, spojky, částice; dále též slova svou funkcí se neplnovýznamovým slovům blížící (zájmena, pomocná, modální a fázová slovesa). Z plnovýznamových slov se až na malé výjimky nedají zobrazit adjektiva, číslovky a příslovce. Obrázky se nevkládají ani pro citoslovce, fráze, idiomy atp. I u substantiv a sloves se dá zobrazit jen menšina významů.

U substantiv se nedají znázornit všechna abstrakta jako:

 • vlastnosti (lenost, krása)
 • děje (běh, plavání)
 • stavy (bdění, spánek)
 • propozice (podmínka, okolnost)

/nedokončeno/

Z proprií nevkládáme obrázky k:

 • vlastním osobním jménům (Tomáš, Soňa), příjmením (Novák), hypokoristikům (Pepa) atd.
 • skupinovým antroponymům jako jsou vlastní obyvatelská jména (Pražák), entonyma (Čech, Rusák), rodová jména (Přemyslovec, Habsburk), skupinové přezdívky (Kujebák) apod.
 • chrématonymům jako jsou jména organizací (Masarykova univerzita, OSN) nebo jména společenských jevů (Štědrý den, Vánoce apod.)
 • administrativním choronymům, např. názvům správních útvarů (Jihomoravský kraj) s výjimkou států (viz níže)
 • agronymům – jménům pozemků nebo jejich seskupení, ať již obdělávaným (zemědělský hon, pole, louka, pastvina, zahrada, vinice atd.) i neobdělávaným nebo lesním (polesí, les, obora atd.)
 • hodonymům – jménům dopravních cest (silnice, dálnice, cesty, tunely, brody, mosty, přívozy, železnice, lanovky atd.)
 • speleonymům – názvům jeskyň
 • urbanonymům – jménům ulic, náměstí a jiných veřejných prostranství
 • vlastním jménům balvanů, kapliček, božích muk, křížků, hřbitovů, pomníků, mohyl, lomů, dolů, rozhleden, trigonometrických bodů, ukazatelů cest atd.
 • /nedokončeno/

Které významy lze ilustrovat obrázky?[editovat]

Většina významů, které obrázky ilustrovat lze, spadá pod substantiva a v jejich rámci pod konkréta, tedy pod významy, které mají denotát fyzické povahy, a jejichž prvky jsou smyslově vnímatelné a časoprostorově lokalizovatelné a o nichž říkáme, že existují. Většina zobrazitelných významů jsou apelativa, propria jsou zobrazovány jen v níže uvedených případech.

/nedokončeno/

Propria[editovat]

bohyně Athena
možné znázornění pouště Sahara

Z proprií lze ilustrovat:

 • kosmonyma, resp. astronyma jako názvy planet (Jupiter, Země), hvězd včetně jejich objektů (Aldebaran, Andromeda), měsíců (Titan, Měsíc), komet (Halleyova kometa), názvy zón a míst na vesmírných objektech (Mléčná dráha, Moře klidu)
 • přírodní choronyma (např. pouště, ostrovy, regiony, světadíly – Sahara, Balkán, Austrálie) – znázorněním na mapě
 • hydronyma – jména moří, zálivů, průlivů, jezer, bažin, rybníků, přehrad, studánek, pramenů, řek, potoků, peřejí, vodopádů, průplavů atd.
 • oronyma – jména pohoří, vrchovin, jednotlivých hor, hřbetů, kopců, skal, údolí, dolin, průsmyků, sedel, propastí, nížin, rovin, tabulí, pánví atd.
 • názvy států a zemí (Dánsko, Faerské ostrovy, Gibraltar), u nichž však je možné zobrazit jedině jejich vlajku a polohu na mapě světadílu/regionu
 • nepravá antroponyma jako jména mytologických postav (Daidalos), pohádkových postav (Sněhurka), alegorických postav (Hoře), hraček (přítel Ken), jména bohů a bohyň (Athéna, Šiva)
 • nepravá zoonyma (pseudozoonyma) − jména smyšlených živočichů (bájný kůň Pegas) • /nedokončeno/

Použitá literatura[editovat]