Wikislovník:Pravidla o byrokratech

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Toto je návrh pravidla Wikislovníku, který je v procesu přípravy. Diskutovat o jeho obsahu můžete zde.

Byrokraté jsou zkušení uživatelé Wikislovníku těšící se vysoké důvěře komunity, která jim svěřila oprávnění nastavovat členství uživatelů v některých uživatelských skupinách, zejména přidělovat práva správce a byrokrata. Činnost byrokratů je dobrovolná a smí být vykonávaná pouze v souladu s pravidly Wikislovníku a na základě konsensu komunity.

Následující pravidla upravují postavení byrokratů a definují podmínky, za nichž smí být jejich rozšířená oprávnění použita. Dále určují podmínky pro zastávání jejich funkce a postupy při nabývání, potvrzování a pozbývání funkce byrokrata.

Funkce byrokrata

[editovat]

Byrokraté jsou uživatelé, kteří na rozdíl od ostatních uživatelů disponují tzv. rozšířenými oprávněními (byrokrata). Kompletní výčet těchto oprávnění je k nahlédnutí na stránce Speciální:Seznam uživatelských práv ve skupině „Byrokraté“.

Mezi nejdůležitější oprávnění byrokrata patří:

 1. přidělování práv správce a byrokrata
 2. přidávání a odebírání uživatelů do skupiny Automatičtí strážci
 3. přidávání a odebírání příznaku Bot

Vedle těchto oprávnění dále byrokraté na základě Pravidel hlasování vyhodnocují hlasování o uživatelských právech.

Přidělování práv

[editovat]

Práva správce a byrokrata smí být udělena jen uživatelům, kteří k tomu dostali důvěru komunity v hlasování dle příslušných pravidel. Přidělení práv uživatelům, kteří v daných hlasováních neuspěli nebo o nichž se vůbec nehlasovalo, je závažným zneužitím funkce byrokrata.

Zařazení uživatele do skupiny Automatičtí strážci je na uvážení byrokrata. Uživatel nemá na zařazení do této skupiny nárok, na druhou stranu byrokrat nesmí rozhodovat dle svých osobních sympatií/antipatií k uživateli a zahrnovat do rozhodování osobní spory. Při rozhodování o zařazení/vyřazení do této skupiny se zvažuje celková činnost uživatele na tomto i sesterských projektech (včetně známých loutkových a alternativních účtů), největší váhu ovšem má činnost na Wikislovníku a z ní pak nejnovější činnost, přibližně období posledního roku. Přihlíží se též k názorům ostatních uživatelů, zejména správců. Odmítnutí zařazení a vyřazení musí být zdůvodněno a uživateli sděleno. Toto rozhodnutí může být jiným byrokratem revidováno.

Vyhodnocování hlasování

[editovat]

Jednání byrokrata

[editovat]

Byrokrat musí být zdvořilý a dodržovat wikietiktu. Měl by běžně komunikovat s komunitou, zejména reagovat na zprávy na své diskuzní stránce. Pokud je v některé věci týkající se své činnosti byrokrata požádán o vysvětlení, komentář či stanovisko, měl by je podat. Taktéž by měl být ochotný obhajovat své kroky v diskuzi a na vyzvání tak činit.

Povinnosti byrokrata

[editovat]

Byrokrat musí mít po celou dobu výkonu své funkce v rozhraní MediaWiki nastavenu možnost zasílání emailů.

Podmínky pro zastávání funkce

[editovat]

O práva byrokrata se může ucházet každý zaregistrovaný uživatel splňující následující podmínky:

 1. od jeho první zdejší editace uběhl alespoň 1 rok
 2. uskutečnil dohromady alespoň 250 editací.

Uživatel, který tyto podmínky nesplňuje, nemá právo žádat o práva byrokrata a na jeho případnou žádost se hledí tak, jako by vůbec nebyla podána (např. se na ni nevztahují ustanovení o opakování žádosti).

Další podmínkou k zastávání funkce byrokrata je výslovné pověření komunitou.

 1. Uživatel, který není byrokratem, je získá, hlasuje-li pro to požadovaný počet uživatelů v žádosti o práva byrokrata.
 2. Stávající byrokrat je získá, hlasuje-li pro to požadovaný počet uživatelů v žádosti o potvrzení ve funkci byrokrata.
 3. Stávající byrokrat je naopak ztratí, nehlasuje-li pro jeho potvrzení požadovaný počet uživatelů v žádosti o potvrzení ve funkci byrokrata nebo hlasuje-li pro jeho odvolání požadovaný počet uživatelů v hlasování o zbavení práv byrokrata.

Byrokratem se může stát i uživatel, který není (a nebyl) správcem. Správce může být současně též byrokratem.

Nabytí funkce

[editovat]

Žádost o práva byrokrata

[editovat]

V žádosti o práva byrokrata se komunita rozhoduje, zda konkrétnímu uživateli udělí práva byrokrata. Tuto žádost může podat sám dotyčný uživatel nebo s jeho souhlasem uživatel, který jej k této funkci vyzval. Žádost je úspěšná, je-li pro návrh nejméně 2/3 hlasů oprávněných hlasujících ze součtu hlasů Pro a Proti.

Opakování žádosti

[editovat]
 • V případě neúspěšné předchozí žádosti nebo jejího stažení po zahájení hlasování je novou žádost možné podat nejdříve po 6 měsících. Byrokrat, který o svá práva přišel z důvodu neaktivity, může novou žádost podat nejdříve po 3 měsících od okamžiku, kdy přestal být byrokratem.
 • Byrokrat, jehož komunita nepotvrdila v hlasování o potvrzení ve funkci byrokrata nebo který na svou funkci rezignoval poté, co byl požádán, aby se nechal ve své funkci potvrdit a měl tak povinnost učinit nebo po zahájení hlasování o jeho potvrzení ve funkci, může novou žádost o práva byrokrata podat nejdříve 6 měsíců od okamžiku, kdy přestal být byrokratem.
 • Byrokrat, jehož komunita odvolala v hlasování o zbavení práv byrokrata nebo který na svou funkci rezignoval poté, co byl podán návrh na zahájení takového hlasování a nebo po jeho zahájení, může novou žádost podat nejdříve 1 rok od okamžiku, kdy přestal být byrokratem.

Potvrzení ve funkci

[editovat]
 • Byrokrat se může ve své funkci nechat dobrovolně potvrdit.
 • Pokud od jmenování byrokrata nebo od posledního hlasování o potvrzení v jeho funkci uplynul alespoň 1 rok (a v případě, že se o tomto byrokratovi hlasovalo v hlasování o zbavení práv byrokrata, nejméně tři měsíce od tohoto posledního hlasování) a některý uživatel oprávněný hlasovat v žádosti o práva byrokrata jej na jeho diskuzní stránce vyzve, aby požádal komunitu o potvrzení ve své funkci, je byrokrat povinen podat žádost o potvrzení ve své funkci. Pokud tak do jednoho měsíce od výzvy neučiní, o práva byrokrata k okamžiku uplynutí této lhůty automaticky přijde.
 • Uživatel může dle předchozího bodu vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho byrokrata za rok. Každá další taková výzva učiněná dříve než rok od té předchozí nemá žádné účinky. Počet výzev, z nichž neplyne povinnost byrokrata nechat se ve funkci potvrdit, není omezen.

Žádost o potvrzení ve funkci byrokrata

[editovat]
 • Potvrzení ve funkci probíhá hlasováním uživatelů v žádosti o potvrzení ve funkci byrokrata.
 • Je-li v žádosti již zahájeno hlasování, je tato žádost považována za závaznou a není možné ji stáhnout zpět, a to ani pokud se hlasuje na základě žádosti, kterou podal byrokrat, který k tomu nebyl povinen dle druhého bodu předcházejícího odstavce. Hlasování se ukončuje jen v případě, že tento byrokrat v průběhu hlasování přestane být byrokratam.
 • Byrokrat je ve své funkci potvrzen, je-li pro jeho potvrzení nejméně 2/3 hlasů oprávněných hlasujících ze součtu hlasů Pro a Proti.

Zánik funkce

[editovat]
 • Byrokrat se své funkce může kdykoli dobrovolně vzdát, ať již na základě svého rozhodnutí nebo na základě výzvy jiných uživatelů.
 • Byrokratem přestane být uživatel, který nezíská požadovanou podporu v hlasování o potvrzení ve funkci nebo pro jeho odvolání hlasuje požadovaný počet uživatelů.
 • Byrokrat, který na Wikislovníku nejméně 1 rok neučiní žádnou editaci ani zaznamenanou akci, svou funkci byrokrata automaticky ztrácí.

Hlasování o zbavení práv byrokrata

[editovat]
 • (Jiný) byrokrat, správce nebo společně 3 uživatelé mající hlasovací právo mohou zahájit hlasování o zbavení práv byrokrata, pokud byrokrat:
 1. přidělí práva správce nebo byrokrata v rozporu s výsledkem hlasování nebo uživateli, o němž se vůbec nehlasovalo;
 2. bez opory v pravidlech zruší řádně zahájené hlasování o uživatelských právech;
 3. vyhodnotí je dříve, než uběhla doba hlasování;
 4. nebo mylně vyhodnotí hlasování o uživatelských právech, tato chyba změní výsledek hlasování, a výsledek hlasování nebude do 7 dní od výslovného upozornění (ani jiným byrokratem) opravena
 • Jiný byrokrat, správce nebo společně 10 uživatelů mající hlasovací právo, může zahájit hlasování o zbavení práv byrokrata i z jiného vážného důvodu.
 • Hlasování o zbavení práv byrokrata (téhož uživatele), které by se mělo konat dříve než 3 měsíce od předešlého hlasování o zbavení práv byrokrata, může zahájit jen (jiný) byrokrat nebo správce.
 • Byrokrat, pro jehož zbavení práv hlasovalo alespoň 1/3 součtu hlasů Pro a Proti, o svá práva byrokrata přijde.

Hlasování

[editovat]

Hlasování v žádostech o práva byrokrata, o potvrzení ve funkci byrokrata a o zbavení správ byrokrata se řídí pravidly hlasování.

Počítání lhůt

[editovat]

Počítání lhůt pro účely tohoto pravidla je shodné s tím, které se tradičně používá v českém právním prostředí:

 • Lhůty počítané na měsíce se počítají tak, že lhůta končí dnem, který má stejné číslo jako den, kdy lhůta začala; pokud to není možné, tak posledním dnem v měsíci. Tedy měsíční lhůta od 24. června končí 24. července, od 31. května končí 30. června, od 31. ledna končí 28. nebo 29. února (v závislosti na tom, kolik má příslušný únor dní).
 • Lhůty počítané na roky se počítají tak, že lhůta končí dnem a měsícem, který se shoduje s dnem a měsícem, v němž lhůta začala, není-li to možné, končí poslední den v daném měsíci. Tedy např. roční lhůta začínající 29. února 2016 končí 28. února 2017.

Přechodná ustanovení

[editovat]

Všichni byrokraté, kteří byli ustanoveni do funkce byrokrata před schválením tohoto pravidla, mají povinnost nejpozději do 2 měsíců zažádat o potvrzení ve své funkci. Pokud tak neučiní, jejich mandát byrokrata zanikne.

Související stránky

[editovat]