Příloha:Grammatické termíny (němčina)

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Grammatický termín Grammatikbegriff
adjektivum Adjektiv
adverbium Adverb
příslovečný adverbial
příslovečné určení adverbiale Bestimmung
akuzativ Akkusativ
člen Artikel
slovesný vid Aspekt
atribut Attribut
rozkazovací způsob Befehlsform
skloňování Beugung
spojka Bindewort
dativ Dativ
deklinace Deklination
deminutivum Diminutiv
diftong Diphthong
přídavné jméno Eigenschaftswort
jednotné číslo Einzahl
citoslovce Empfindungswort
ukazovací zájmeno Demonstrativpronomen
pád Fall
femininum Femininum
účelová věta Finalsatz
flexe Flexion
futurum Futur
zájmeno Fürwort
přítomný čas Gegenwart
genitiv Genitiv
rod Genus
gerundium Gerundium
gerundivum Gerundiv
základní číslovka Grundzahl
hlavní věta Hauptsatz
podstatné jméno Hauptwort
pomocné sloveso Hilfsverb
imperativ Imperativ
imperfektum Imperfekt
indikativ Indikativ
infinitiv Infinitiv
interjekce Interjektion
tázací zájmeno Interrogativpronomen
intranzitivní intransitiv
pád Kasus
příslovce důvodu Kausaladverb
příčinná věta Kausalsatz
komparace Komparation
komparativ Komparativ
konjunktiv Konjunktiv
konjunkce Konjunktion
konsonant Konsonant
trpný rod Leideform
příslovce místa Lokaladverb
maskulinum Maskulinum
množné číslo Mehrzahl
souhláska Mitlaut
příčestí Mittelwort
příslovce způsobu Modaladverb
způsobové sloveso Modalverb
způsob Modus
vedlejší věta Nebensatz
neurčitek Nennform
neutrum Neutrum
nepřechodný nichtzielend
nominativ Nominativ
číslo Numerus
řadová číslovka Ordnungszahl
objekt Objekt
participium perfekta Partizip Perfekt
pasívum Passiv
osobní zájmeno Personalpronomen
plusquamperfektum Plusquamperfekt
plurál Plural
plurale tantum Pluraletantum
pozitiv Positiv
přivlastňovací zájmeno Possessivpronomen
predikát Prädikat
prepozice Präposition
prézens Präsens
préteritum Präteritum
pronomen Pronomen
reflexivní zájmeno Reflexivpronomen
vztažné zájmeno Relativpronomen
přísudek Satzaussage
větný člen Satzglied
samohláska Selbstlaut
singulár Singular
singulare tantum Singularetantum
stupňování Steigerung
substantivum Substantiv
superlativ Superlativ
supinum Supinum
subjekt Subjekt
syntax Syntax
sloveso Tätigkeitswort
příslovce času Temporaladverb
tranzitivní transitiv
přehláska Umlaut
příslovce Umstandswort
zdrobnělina Verkleinerungsform
oznamovací způsob Wirklichkeitsform
verbum Verb
podstatné jméno slovesné Verbalsubstantiv
minulý čas Vergangenheit
předložka Verhältniswort
vokál Vokal
předminulý čas Vorvergangenheit
číslovka Zahlwort
budoucí čas Zukunft
dvojhláska Zwielaut