Wikislovník:Formát hesla

Z Wikislovníku
(přesměrováno z Wikislovník:FH)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zkratka:
WS:FH
WS:DFH

Tato stránka popisuje doporučenou strukturu slovníkového hesla; jak zvolit správný název hesla je popsáno v článku Wikislovník:Název článku. Heslo se dělí do sekcí, jejichž obvyklé pořadí a obsah jsou uvedeny dále. Nadpisy jednotlivých sekcí začínají malým písmenem.

Nadpisy pro sekce, které by sloužily pouze coby místo pro doplnění informací bez skutečné informace, je dlužno neuvádět; jinak je tomu například v ruském Wikislovníku.

Hesla s menší než minimální přijatelnou mírou obsahu je dlužno nezakládat, dle Wikislovník:Minimální heslo.

Náměty na vylepšení slovníkových hesel jsou vítané. Mohou však mít technická či jiná úskalí a ne všichni s nimi musí souhlasit. Jedna možnost je editovat s odvahou, ale pokud se někdo ozve s nesouhlasem, je potřeba vyjasnit nejlepší řešení v diskusi. Druhá možnost je své návrhy na změny či novinky rovnou napsat do diskuse článku nebo u systémových návrhů na tuto diskuzní stránku: Diskuse k Wikislovníku:Formát hesla nebo i do fóra Pod lípou a počkat na vyjádření ostatních.

Struktura hesla

Následuje doporučená struktura zdrojového textu stránky. Text v rámečku si můžete zkopírovat; poslouží Vám jako kostra při vytváření nového hesla. Bližší vysvětlení naleznete dále.

{{Viz|heslo}}

== jazyk ==

=== výslovnost ===
* {{IPA|výslovnost}}, {{Audio|soubor.ogg|heslo}}

==== homofony ====
* [[homofon]]

=== přepis ===
* {{Druh přepisu|přepis}}

=== dělení ===
* ci-t-ron

=== etymologie ===
Etymologie celou větou.

=== varianty ===
* [[varianta 1]]
* [[varianta 2]]

=== slovní druh === (nebo slovní spojení, pořekadlo, atd.)
* ''mluvnické kategorie''

==== skloňování/časování/stupňování ====
{{subst:Vzor XX|}}

==== význam ====
# [[význam 1]]
#* {{Příklad|kód jazyka|příklad 1|překlad}}
# [[význam 2]]
#* {{Příklad|kód jazyka|příklad 2|překlad}}

==== překlady ====
# {{Překlady
 | význam = první význam
 | kód jazyka = {{P|kód jazyka|překlad}}
(...)
}}
# {{Překlady
 | význam = druhý význam
 | kód jazyka = {{P|kód jazyka|překlad}}
(...)
}}

==== synonyma ====
# [[synonymum]]
# [[synonymum]]

==== antonyma ====
# [[antonymum]]
# [[antonymum]]

==== související ====
* [[související slovo]]
* [[související slovo]]

==== slovní spojení ====
* [[slovní spojení]]
* [[slovní spojení]]

==== fráze a idiomy ====
* [[fráze]]
* [[idiom]]

==== přísloví, úsloví a pořekadla ====
* [[přísloví nebo úsloví]] (s nevětným počátečním písmenem a bez tečky na konci)
* [[pořekadlo nebo rčení]] (s nevětným počátečním písmenem a bez tečky na konci)

== další jazyk ==

=== výslovnost ===
* 
(...)

== poznámky ==
<references />

== externí odkazy ==
* {{Wikipedie|článek=...}}
* {{Commons|galerie=...}}
...
[[Kategorie:]]

[[xx:Interwiki]] (pokud se název hesla liší)

Minimální rozsah hesla

Vytvořené heslo musí mít základní strukturu a následující minimální rozsah, dle Wikislovník:Minimální heslo:


== jazyk ==
{{Minimum|kód jazyka}}

=== slovní druh ===

==== význam ====
# [[význam]]

[[Kategorie:]]

Šablona {{Minimum}} nevkládá do stránky žádný text, ale zařadí ji do některé z podkategorií kategorie Údržba:Deminimalizovat (tj. do seznamu označených minimálních hesel), v nichž mohou jiní uživatelé tato hesla snadno vyhledat a podle potřeby rozšířit. Šablonu je ideální umístit pod nadpis jazyka.

Heslo je dlužno zařadit alespoň do kategorie označující jazyk a slovní druh, např. Německá slovesa.

Ohýbané tvary slov

Výše uvedený rozsah hesla se týká především slov uváděných v základním tvaru. Vytvářena jsou však i hesla vztahující se k ohýbaným (skloňovaným nebo časovaným) tvarům. U takových hesel je většina sekcí nadbytečná; jejich uvedení postačí u základního hesla. U ohýbaných tvarů však nesmí chybět jazyk, slovní druh a význam; příklad použití, výslovnost a další relevantní informace jsou vítány.

Struktura hesla pro ohýbaný tvar obecně vypadá takto:


== jazyk ==

=== výslovnost ===
* {{IPA|výslovnost}}, {{Audio|soubor.ogg|heslo}}

=== slovní druh ===

==== význam ====
# ''tvar slova [[základní tvar]]''
#* {{Příklad|kód jazyka|příklad|překlad}}

[[Kategorie:]]

Místo textu „tvar slova“ je vhodné blíže uvést, o jaký tvar se jedná, např. rozkazovací způsob slovesa apod.

Kategorie mají název typu Tvary německých substantiv, Tvary českých sloves apod.

Přesměrování ze skloňovaných nebo časovaných tvarů na základní tvar je dlužno nezakládat: v mnoha případech vytvoření takového přesměrování není technicky možné, neboť například český tvar je by musel zároveň být přesměrován na zájmena ono, oni a ony a sloveso být, stejné slovo se navíc může (s různým významem i ohýbáním) vyskytovat v různých jazycích. Každý tvar ohebného slova si zaslouží vlastní heslo.

Význam jednotlivých částí

Odkaz na podobná hesla

Existují-li ve Wikislovníku podobná hesla, která se liší např. malým a velkým počátečním písmenem (november a November), diakritickým znaménkem (at, ät a åt) apod., je možné na ně odkázat šablonou {{Viz}}. Odkazovaná hesla se zadají buď jako parametry šablony, nebo je lze uvést v samostatném seznamu či seznamech v jazyce Lua. Označení seznamu pak může být zadáno jako parametr šablony, nebo si je šablona dovodí z názvu hesla.

{{Viz|ät|åt}}
{{Viz|seznam1=at}}
{{Viz}}

Odkaz vypadá takto:

Možná hledáte ät nebo åt.

Šablona se vkládá na začátek hesla před první název jazyka.

Instrukce k tvorbě seznamů jsou součástí dokumentace šablony. Netroufáte-li si bezpečně editovat v jazyce Lua a neexistuje-li prozatím vhodný seznam, použijte první možnost, nebo přidejte odkaz na požadované heslo k odkazu na seznam: {{Viz|seznam1=at|ať}}. Zkušenější uživatelé pak mohou příslušný seznam vytvořit či upravit. Používání seznamů je vhodné zejména tam, kde existuje nebo lze očekávat větší množství podobných hesel.

Jazyk

Do nadpisu nejvyšší úrovně je dlužno uvést jméno jazyka, v němž se dané slovo nebo slovní spojení vyskytuje, např. == angličtina ==. Pokud se heslo vyskytuje ve dvou a více jazycích, je dlužno uvést na prvním místě češtinu, pokud se jí to týká; ostatní jazyky řadíme podle abecedy.

Výslovnost

Výslovnost uvádíme pomocí mezinárodní fonetické abecedy (IPA). Výslovnost zapsanou ve znacích IPA vkládejte jako parametr šablony {{IPA}}. Hranaté závorky neuvádějte, šablona je vkládá automaticky. Tabulky přepisu znaků do abecedy IPA naleznete na stránce Wikislovník:Výslovnost.

Pokud je na Commons k dispozici zvuková ukázka, můžete připojit odkaz pomocí šablony {{Audio}}.

Výslovnost se obvykle uvádí hned za názvem jazyka. Pokud se však dané slovo vyslovuje různě podle významu či slovního druhu, uvádějte výslovnost pod jednotlivými sekcemi.

Homofony

Pokud se v jazyce vyskytují stejně znějící slova, která se však píší odlišným způsobem (homofony), uveďte je v příslušné sekci. Příkladem homofonních výrazů v češtině jsou slova my a mi.

Přepis

Pokud je název hesla v nelatinkové abecedě (např. v azbuce) nebo v nelatinkovém znakovém systému (např. kandži), uvádí se příslušnými šablonami standardizované možnosti přepisu (transkripce). Např. takto:


=== přepis ===
* {{Hiragana|たんご}}
* {{Rómadži|tango}}

Dělení

Zde se uvádějí možná dělení slova na konci řádku, což nemusí nutně korespondovat s dělením slova na slabiky.

Možná místa, kde lze slovo dělit, se označují spojovníkem (-).

Označování je hromadné, tj. na všech možných místech dělení uvnitř daného slova.

Je-li spojovník již součástí slova (anesteziologicko-resuscitační, e-shop), tak pokud je dělení na jeho místě

 • možné, je nutné jej opakovat i na začátku následujícího řádku, což se zapíše vložením [-] k naznačení opakování. (Příklad: ane-s-te-zio-lo-gic-ko-[-]re-su-s-ci-tač-ní.)
 • nemožné, zapíše se to označením <-> k naznačení nemožnosti takového dělení. (Příklad: e<->shop.)

U českých slov se dělení uvádí dle pravidel a způsobů uvedených v Internetové jazykové příručce.

Etymologie

Můžete uvést etymologii neboli výklad původu slova. Přitom je záhodno uvést zdroje, ze kterých jste čerpali.

Pokud se v různých významech etymologie liší, je dlužno uvést ji vždy zvlášť. Příklad hesla s různými etymologiemi v rámci jednoho jazyka je kolej.

Slovní druh

V rámci jednotlivých jazyků je rozčleněno podle slovních druhů. Řazení slovních druhů je následující:

 1. podstatné jméno
 2. přídavné jméno
 3. zájmeno
 4. číslovka
 5. sloveso
 6. příslovce
 7. předložka
 8. spojka
 9. částice
 10. citoslovce
 11. jiný slovní druh, který není v češtině:
  1. záložka
  2. člen
  3. klasifikátor (např. numerativ)
  4. predikativ (predikátor)
  5. enklitikon
  6. kopula
  7. ukazatel existence
  8. honorifikum
  9. konektor
  10. substitut
 12. slovní spojení
 13. fráze
 14. idiom
 15. přísloví
 16. zkratka
 17. předpona
 18. přípona
 19. číslo
 20. značka
 21. symbol

Pokud je slovo homonymní, uvede se v nadpisu slovního druhu číslo pro odlišení a významy se oddělí pod dva nadpisy slovního druhu, např.: === sloveso (1) ===. Tento způsob využijete především, pokud se v různých významech slovo odlišně vyslovuje, skloňuje, časuje, má různou etymologii apod. Takovéto členění je použito například ve švédském hesle vara.

Pod nadpisem slovního druhu je možné uvést mluvnické kategorie jako např. rod podstatných jmen (mužský, ženský, střední), vid sloves (dokonavé, nedokonavé) atd.

U hesel, která nejsou jednotlivými slovy, nazvěte sekci např. slovní spojení, přísloví apod.

Ohýbání

Podle druhu ohýbání se příslušná sekce nazývá skloňování (u podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek, členů apod.), časování (u sloves) nebo stupňování (u přídavných jmen a příslovcí).

Nadpis ohýbání je dlužno nepoužívat s výjimkou případů, kdy v některém jazyce existuje druh ohýbání, pro který nemáme v češtině název. Skloňování neobnáší jen tvoření pádů jako v češtině. Skloňováním je i pouhé tvoření tvarů jednotného a množného čísla v jazycích, jako je angličtina či španělština, které pády nerozlišují.

Ohýbací šablony

Pro usnadnění práce jsou vytvořeny ohýbací šablony. Kvůli indexaci a vyhledávání je však nevkládejte přímo, ale pomocí substituce. Při psaní hesla můžete napsat např. tento text:

{{subst:Vzor hrad|skanzen}}

Po uložení editace se do zdrojového textu stránky místo toho automaticky vloží:


==== skloňování ====
{{Substantivum (cs)
 | snom = skanzen
 | sgen = skanzenu
 | sdat = skanzenu
 | sacc = skanzen
 | svoc = skanzene
 | sloc = skanzenu
 | sins = skanzenem
 | pnom = skanzeny
 | pgen = skanzenů
 | pdat = skanzenům
 | pacc = skanzeny
 | pvoc = skanzeny
 | ploc = skanzenech
 | pins = skanzeny
}}

V textu článku to pak bude vypadat takto:

skloňování

pád \ číslo jednotné množné
nominativ skanzen skanzeny
genitiv skanzenu skanzenů
dativ skanzenu skanzenům
akuzativ skanzen skanzeny
vokativ skanzene skanzeny
lokál skanzenu skanzenech
instrumentál skanzenem skanzeny

Šablona již automaticky vloží nejen tabulku s přehledem skloňování, ale i nadpis ==== skloňování ====.

Pozor, že šablony typu Vzor xyz je nutné kvůli umožnění editace patřičné sekce vkládat substitucí naprosto vždy.

Ohýbání slovních spojení, frází a idiomů

Pro ohýbání slovních spojení, frází a idiomů využíváme vhodnou šablonu, protože speciální šablona pro slovní spojení neexistuje (např. pro slovní spojení Karlovy Vary použijeme šablonu {{Substantivum (cs)}}). V případě potřeby lze využít i surový kód. U slovních spojení nelze zpravidla z technických důvodů použít ohýbací šablony typu {{Vzor hrad}} a musíme tedy vše vyplnit ručně.

Více možných tvarů

Pokud existuje více možných tvarů, nepoužívejte zápisy jako mus(ej)í či des Baum(e)s. Rozepište je každý zvlášť, např. takto:

 | ppre3 = musejí / musí

 | sgen = des Baums / Baumes

Důvodem je opět umožnit indexování a vyhledávání.

Význam

Jednotlivé významy uvádějte jako položky číslovaného seznamu (každý řádek seznamu bude začínat znakem #), a to i v případě, že slovo má jen jediný význam.

V češtině uvádíme pod jednotlivými významy krátká vysvětlení daného výrazu, obdobně jako např. ve Slovníku spisovné češtiny, který Vám může posloužit jako pomůcka a zdroj informací při vytváření hesel. Příklad (heslo dům):


== čeština ==
...

==== význam ====
# [[budova]] [[k]] [[obývání]]
# [[domov]]

Definice by neměla obsahovat vysvětlované slovo (např. pro sloveso vylovit není vhodná definice všechno vylovit) a slova užitá v definicích by navzájem neměly tvořit definici kruhem (situace, kdy např. adjektivum červený by bylo definované jako rudý a adjektivum rudý jako červený). Je-li to možné, definice by měla být formulována v gramaticky shodných tvarech (např. osoba, číslo, infinitiv apod.) jako samotné heslo. Například idiom kancelářská krysa můžeme definovat jako osoba pracující v kanceláři a nikoli to jsi, když pracuješ v kanceláři. Ani definice typu satirické české označení osob pracujících v kanceláři není vhodná. Slova české (vyplývá z nadpisu čeština) a označení jsou v tomto případě nadbytečná.

Pokud není význam stylově neutrální (je např. hovorový, knižní, zastaralý nebo užívá se zřídka) nebo se jedná o terminologii určitého oboru (např. hudební, chemický nebo matematický termín), vkládá se na začátek definice příznak pomocí šablony Příznaky: # {{Příznaky|kód_jazyka|příznaky_oddělené_svislou_čárou}}, například v hesle dít:


==== význam ====
# {{Příznaky|cs|zast.|kniž.}} [[říct]]

Seznam dostupných příznaků najdete na stránce Modul:Priznaky/seznam. Pokud modul potřebný příznak neobsahuje, můžete jej zapsat přímo pomocí ''(příznak)''. Dá-li se předpokládat, že jeho výskyt nebude ojedinělý (a troufáte-li si bezchybně editovat modul ve skriptovacím jazyce Lua!), zvažte jeho přidání do modulu.

Vazbu slovesa lze uvést pomocí šablony Vazba.

V ostatních jazycích se nevysvětluje význam hesla, existuje-li český ekvivalent (překlad) téhož významu, potom jej stačí uvést. Příklad (heslo house):


== angličtina ==
...

==== význam ====
# [[dům]]

Je-li český ekvivalent homonymní (např. české raketa může označovat dopravní prostředek na lety do vesmíru nebo sportovní náčiní užívané např. při tenise) nebo má více různých významů, uvádí se v případě potřeby za slovo upřesnění pomocí šablony {{Upřesnění}} (heslo racket):


== angličtina ==
...

==== význam ====
# [[raketa]] {{Upřesnění|sportovní náčiní}}

V jednotlivých významech se na jednotlivá slova či slovní spojení vytvářejí vnitřní odkazy (tj. vkládají se do dvojitých hranatých závorek – viz příklady výše). Obvykle se odkazuje na základní tvar slova (lemma), např. [[v]] [[dům|domě]].

Pokud je význam slova v cizím jazyce stejný jako v češtině, vytvořte vnitřní odkaz s použitím kotvy na nadpis sekce čeština, viz příklad v hesle bakterie:


== čeština ==
...

==== význam ====
# [[drobný]] [[jednobuněčný]] [[organismus]]

== švédština ==
...

==== význam ====
# [[#čeština|bakterie]]

Tím je zajištěno, že odkaz se bude chovat skutečně jako odkaz a přenese čtenáře na popis slova v češtině (pokud existuje). Při použití jinak obvyklého zápisu [[bakterie]] by namísto cyklického odkazu „na sebe sama“ vzniklo tučné bakterie.

Definice typu pomocné sloveso budoucího času je vhodné označit kurzívou. V takových případech se odkazy na jednotlivá slova definice nevkládají. Viz též část Ohýbané tvary slov.

Příklady

Význam je vhodné doplnit příkladem (či příklady) ilustrujícím(i) použití daného výrazu. Je možné je volit z existujících uznávaných děl (s patřičnou poznámkou o zdroji), z korpusu nebo přidávat příklady vlastní. Obecně se má za to, že vlastní příklady jsou méně vhodné než příklady ze skutečného užití v reálném světě.

Příklady se vkládají pomocí šablony {{Příklad}} a to na řádek následující pod samotnou definicí významu. Řádek je uvozován znaky #*. Slovo popisované daným heslem je možné (zpravidla v delším příkladu) zvýraznit za použití syntaxe '''slovo'''.

V češtině se tedy uvádějí příklady ve tvaru:

#* {{Příklad|cs|Příklad v češtině.}}

Pro jiné jazyky je vhodné příklad doplnit překladem do češtiny, tedy např. pro anglické slovo:

#* {{Příklad|en|Příklad v angličtině.|Překlad do češtiny.}}

Překlady

Sekce překlady obsahuje překlady daného významu do cizích jazyků. Pro jejich dvousloupcovou úpravu se používá šablony {{Překlady}}.

Samotné překlady slova vkládáme za použití šablony {{P}}, která s pomocí příslušného zapnutého udělátka zobrazuje i odkaz na Wikislovník v jazyce, v němž toto slovo je. Jednotlivé jazyky řaďte abecedně podle jejich kódů, šablona se sama postará o výsledné abecední řazení na stránce dle názvu jazyka (albánština, angličtina, němčina, polština, …). Kódy jazyků jsou definovány na stránce Modul:Languages.

Pokud má slovo v cizím jazyce mluvnický rod, zapište jej jako třetí parametr šablony {{P}}.

Správný tvar je tedy například:


==== překlady ====
# {{Překlady
 | bg = {{P|bg|дума|f}}
 | de = {{P|de|Wort|n}}
 | en = {{P|en|word}}
}}

Tento kód se pak zobrazí takto:

překlady

V překladech přísně oddělujte jednotlivé významy. Nikdy do jedné části nemíchejte překlady s různými významy. I v případě, že významy mají stejné překlady, rozdělte je do samostatných částí. Jednotlivé části uvádějte jako položky číslovaného seznamu (znak # na začátku řádku), přičemž pořadí překladů by mělo odpovídat pořadí významů uvedených v sekci ==== význam ====. Nejsou-li k některému významu k dispozici překlady, je kvůli zachování číslování u následujících překladů třeba doplnit prázdnou položku:


==== překlady ====
# {{Překlady
 ...
}}
# {{Překlady 
}}
# {{Překlady
 ...
}}

Pokud má cílové slovo více rodů, vložte je jako třetí parametr všechny neodděleně spolu:

 | la = {{P|la|parens|mf}}

Výsledek: parens m ž

Používá-li cizojazyčný wikislovník jiné zvyklosti při zápisu hesel (interpunkce, jiné typy pomlček, uvozovek apod.), lze zapsat heslo v podobě, ve které se vyskytuje na cizojazyčném slovníku, jako čtvrtý parametr šablony {{P}}:

# {{Překlady
 | de = {{P|de|Wie geht es dir?||wie geht es dir}}
}}

Výsledek:

Čtvrtý parametr nepoužívejte pro vytvoření odkazu bez diakritických, vokalizačních a jiných znamének, které lze provést automaticky:

# {{Překlady
 | he = {{P|he|שָׁלוֹם|m}}
}}

Výsledek:

Sekci „překlady“ je dlužno vkládat pouze do hesel pro česká hesla, nikoli do hesel pro jinojazyčná hesla. Výhodou tohoto přístupu je vyhnutí se masivní duplikaci překladové informace.

Synonyma a antonyma

Slova se stejným nebo podobným významem (synonyma) a slova s opačným významem (antonyma) uvádějte rovněž jako číslovaný seznam. Dbejte na to, aby číslované pořadí odpovídalo sekci „význam“. Pokud u nějakého významu synonyma či antonyma neexistují nebo nejsou uvedena, vypisuje se znak , což je „dlouhá pomlčka“ (Alt+0151). Tento znak můžete vložit též přes rozhraní MediaWiki, při editování jej naleznete pod editačním oknem v rozbalovacím okně znaků k vložení v části „Typografie“ před znakem .

Příklad řazení synonym a antonym v hesle „láska“:


==== význam ====
# [[milostný]] [[vztah]] [[mezi]] [[dva|dvěma]] [[člověk|lidmi]]
# [[intenzivní]] [[cit]] [[náklonnost]]i
# {{Příznak2|přen.}} [[milovaný|milovaná]] [[osoba]]
#* {{Příklad|cs|On je moje velká láska.}}
# {{Příznak2|přen.}} [[milovaný|milovaná]] [[činnost]] [[či]] [[věc]]
#* {{Příklad|cs|Plavání je moje velká láska.}}
#* {{Příklad|cs|Poštovní známky jsou mojí velkou láskou.}}

==== synonyma ====
# —
# —
# [[andílek]], [[anděl]], [[drahoušek]], [[kocourek]], [[mazlíček]], [[miláček]], [[zlatíčko]]
# —

==== antonyma ====
# [[nenávist]]
# [[nenávist]]
# —
# —

Tento kód se pak zobrazí takto:

význam

 1. milostný vztah mezi dvěma lidmi
 2. intenzivní cit náklonnosti
 3. (přeneseně) milovaná osoba
  • On je moje velká láska.
 4. (přeneseně) milovaná činnost či věc
  • Plavání je moje velká láska.
  • Poštovní známky jsou mojí velkou láskou.

synonyma

 1. andílek, anděl, drahoušek, kocourek, mazlíček, miláček, zlatíčko

antonyma

 1. nenávist
 2. nenávist

Do těchto sekcí lze přidávat synonyma úplná i neúplná a antonyma polární a komplementární.

Upřesnění významu

Je-li třeba v rámci definicí významů, synonym, antonym nebo překladů vložit krátké podrobnosti vymezující daný význam, použijte šablonu {{Upřesnění}}. Viz též dokumentaci šablony.

Související

V této sekci můžete uvést seznam slov, která s daným heslem nějak souvisejí. Obvykle se jedná o odvozená a příbuzná slova, např. u hesel o podstatných jménech o spřežky, u hesel o slovesech o verbální substantiva atd. Třeba u hesla reflexe sekce „související“ může vypadat takto:


==== související ====
* [[reflex]]
* [[reflektor]]
* [[reflexní]]
* [[reflektovat]]
* [[autoreflexe]]
* [[sebereflexe]]

Kolokace

Je zaváděn oddíl "kolokace". Není však oficiálně schválen a je tudíž zvýšené riziko, že se později projekt rozhodne ho smazat. Příklady kolokací jsou v hesle argument. Diskuze: Wikislovník:Pod lípou#Kolokace, květen 2023.

Poznámky

V sekci „poznámky“ se uvádějí reference, ze kterých bylo čerpáno. Ty je možno uvádět buď mezi tagy <ref></ref> přímo za zdrojované tvrzení (v takovém případě je nutné do sekce „poznámky“ napsat tag <references />, aby se reference zobrazily), nebo přímo do sekce „poznámky“.

Ke zdrojování a citacím lze s výhodou využít citační šablony, které umožňují citaci podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Externí odkazy

Coby odrážkový seznam formátované odkazy do externích zdrojů jako jsou seriózní slovníky se vkládají buď do oddílu "poznámky" (historicky většinová praxe) nebo do oddílu "externí odkazy" (na základě významu nadpisu nově navržená praxe). Nejčastěji používané šablony pro češtinu:

* {{IJP}}
* {{SSJČ}}
* {{PSJČ}}
* {{ASSČ}}
* {{LSSČ}}
* {{PČP Nechybujte}}

Viz též Šablona:IJP, Šablona:SSJČ, Šablona:PSJČ a Šablona:ASSČ. Diskuze: Wikislovník:Pod lípou#Externí odkazy patří do oddílu Externí odkazy namísto Poznámky.

Odkazy do sesterských projektů

Existuje-li ve Wikipedii encyklopedické heslo se stejným názvem, můžete na něj odkázat pomocí šablony {{Wikipedie}}. Šablona se vkládá na začátek sekce externí odkazy.

* {{Wikipedie|článek=Kolo}}

Odkaz vypadá takto:

 • Článek Kolo ve Wikipedii

U názvů, které jsou odlišné, tuto šablonu nepoužívejte (např. heslo český nebude odkazovat na článek Čeština), výjimkou jsou singulár/plurál (mimozemšťan -> w:Mimozemšťané) a rozcestníky (blesk -> w:Blesk (rozcestník)).

Kategorie a odkazy interwiki

Každé heslo by mělo být zařazeno do příslušné kategorie dle jazyka a slovního druhu. Pokud se v hesle vyskytuje více slovních druhů nebo více jazyků, je třeba jej zařadit do všech relevantních kategorií. Obvyklý název kategorie bývá ve tvaru Kategorie:Jazykové slovní_druhy, tedy např. Kategorie:České předložky, Kategorie:Anglická substantiva případně Kategorie:Tvary německých sloves.

Přehled existujících kategorií lze dohledat dle jazyka v Kategorie:Jazykové kategorie. Pokud pro daný jazyk a slovní druh ještě kategorie neexistuje, je možné ji založit.

Interwiki odkazy na stejné heslo na jiných Wikislovnících není potřeba vkládat, pokud mají hesla stejný název – v takovém případě je se stávajícím heslem automaticky propojeno za pomocí Cognate. V případě jiného zápisu (např. u přísloví) je nutné vložit odkazy do hesel ručně.

Varianty

Heslo může mít různé varianty (např. různý způsob zápisu: muzeum a museum), na které je vhodné čtenáře upozornit. Příklad:


=== varianty ===
* [[heslo]]

Tuto část je možné umístit např. mezi etymologii a slovní druh, případně dle potřeby i jinam. Šablonou {{Příznak2}} (která na rozdíl od {{Příznaky}} nekategorizuje), případně poznámkou v závorce pomocí šablona {{Upřesnění}}, je vhodné označit např. starší pravopis, knižní varianty apod. Takto můžete upozornit i na nespisovné (spisovné přece a nespisovné přeci) či nářeční tvary. Při označování lze využít již nadefinované příznaky, případně jejich seznam doplnit. Příklad:


=== varianty ===
* {{Příznak2|kniž.}} [[varianta 1]]
* {{Příznak2|iron.}} [[varianta 2]]
* {{Příznak2|nář.}} [[varianta 2]] {{Upřesnění|v jižních Čechách a u Benešova}}

Před uvedením varianty hesla zvažte, zda není vhodnější zařazení do jiné sekce hesla (==== související ====, ==== synonyma ====, ==== překlady ==== apod.)

Chybný zápis

U některých slov může být užitečné upozornit na fakt, že v něm pisatelé často chybují, např. často užívaná podoba slova tchýně místo náležitého tchyně. Jednak na tuto skutečnost můžeme vhodným způsobem upozornit v samotném hesle, které odpovídá pravopisným pravidlům, např. uvedením pod nadpisem „chybný zápis“:


=== chybný zápis ===
* [[chybné heslo]]

Je též možné připojit krátké zdůvodnění, proč se to píše tak, a ne jinak.

Dále je možné pro takto nesprávně psané slovo vytvořit samostatné heslo s následující strukturou:


== jazyk ==
* {{Chybný zápis|<heslo>|jazyk=<kód jazyka>}}

Nevkládají se žádné kategorie - šablona se sama postará o příslušnou kategorizaci.

Eventuálně je možné připojit i výslovnost, pokud se slovo také nesprávně vyslovuje. Další informace obvykle není třeba připojovat. Mnohdy by jejich uvedení mohlo být pro čtenáře matoucí.

Příklady hesel

 • Různé slovní druhy: bílý
 • Stejný slovní druh s různými významy: Washington
 • Stejný slovní druh a stejný význam s více skloňováními: Hostivice
 • Stejný zápis s různými výslovnostmi: can

Viz též