Příloha:Nepravidelná slovesa (angličtina)

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Infinitiv Minulý čas Minulé příčestí Význam
arise arose arisen vzniknout
awake awoke awoken probudit se
be was, were been být
bear bore born nést, rodit
beat beat beaten bít, tlouci
become became become stát se
beget begot begotten zplodit
begin began begun začít
bend bent bent ohnout
bereave bereaved / bereft bereaved / bereft oloupit
beset beset beset obklíčit
bespeak bespoke bespoken zamluvit si
bet bet bet sázet
bid bid / bade bid / bidden nabídnout (kolik)
bind bound bound vázat
bite bit bitten kousat
bleed bled bled krvácet
blow blew blown foukat
break broke broken lámat
breastfeed breastfed breastfed kojit
breed bred bred plodit
bring brought brought přinést
broadcast broadcast broadcast vysílat rozhlasem
build built built stavět
burn burned / burnt burned / burnt hořet, pálit
burst burst burst prasknout
buy bought bought kupovat
cast cast cast házet
catch caught caught chytit
choose chose chosen vybrat si
clad clad clad obléci
cling clung clung lpět
clothe clothed / clad clothed / clad obléci
come came come přijít
cost cost cost stát (kolik)
creep crept crept lézt
cut cut cut řezat, krájet
deal dealt dealt jednat, zabývat se
dig dug dug kopat
dive dived / dove dived potápět se
do did done dělat
draw drew drawn táhnout, kreslit
dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt sním
drive drove driven hnát, jet, řídit
drink drank drunk pít
dwell dwelt dwelt přebývat
eat ate eaten jíst
fall fell fallen padat
feed fed fed krmit
feel felt felt cítit
fight fought fought bojovat
find found found nalézt
fit fitted / fit fitted / fit hodit se; vejít se
flee fled fled prchat
fling flung flung mrštit
fly flew flown letět
forbear forbore forborne zdržet se; odolat
forbid forbade forbidden zakázat
forecast forecasted / forecast forecasted / forecast předpovídat
forego forewent foregone předejít
foresee foresaw foreseen předvídat
foretell foretold foretold prorokovat
forget forgot forgotten zapomenout
forgive forgave forgiven odpustit
forgo forwent forgone zříct se
forsake forsook forsaken opustit
freeze froze frozen mrznout
get got gotten dostat, obdržet
give gave given dát
go went gone jít, jet
grave graved / grove graved / graven vytesat
grind ground ground mlít
grow grew grown růst
hang hung hung viset
have had had mít, vlastnit
hear heard heard slyšet
hide hid hidden skrývat
hit hit hit udeřit, zasáhnout
hold held held držet
hurt hurt hurt zranit, bolet
indwell indwelt indwelt existovat
input inputted / input inputted / input zadat
keep kept kept držet
kneel knealed / knelt knealed / knelt pokleknout
knit knit knit plést
know knew known znát
lay laid laid položit
lead led led vést
lean leaned / leant leaned / leant opřít
leap leaped / leapt leaped / leapt skákat
learn learned / learnt learned / learnt učit se
leave left left opustit
lend lent lent půjčit
let let let nechat
lie lay lain ležet
light lighted / lit lighted zapálit
lose lost lost ztratit
make made made dělat
mean meant meant mínit
meet met met potkat
mislead misled misled klamat
misspend misspent misspent plýtvat
mistake mistook mistaken mýlit se
mow mowed mowed / mown žnout, kosit
offset offset offset kompenzovat
outgrow outgrew outgrown přerůst
output outputted / output outputted / output vyrábět
overcome overcame overcome překonat
overdo overdid overdone přehnat
overfly overflew overflown přeletět
overgrow overgrew overgrown zarůst
override overrode overridden přejet
overrun overran overrun dobýt
oversee oversaw overseen přehlížet
oversleep overslept overslept zaspat
overtake overtook overtaken předstihnout
overthrow overthrew overthrown svrhnout
partake partook partaken podílet se
pay paid paid platit
proofread proofread proofread číst korekturu
prove proved proved / proven dokázat
put put put položit, dát (kam)
quit quit quit zanechat (něčeho)
read read read číst
reave reaved / reft reaved / reft plenit
rebind rebound rebound převázat
redo redid redone předělat
regrind reground reground přemlít
regrow regrew regrown znovu růst
remake remade remade předělat
rend rent rent štípat
rerun reran rerun znovu spustit
rethink rethought rethought znovu promyslet
rid rid rid zbavit se
ride rode ridden jet
ring rang rung zvonit
rise rose risen vstávat
rive rived / rove riven štípat
run ran run běžet
saw sawed sawed / sawn řezat pilou
say said said říkat
see saw seen vidět
seek sought sought hledat
sell sold sold prodávat
send sent sent poslat
set set set umístit
sew sewed sewed / sewn šít
shake shook shaken třást
shave shaved shaved / shaven holit
shear shore shorn stříhat
shed shed shed shodit
shine shone shone svítit
shit shit shit srát
shoe shoed shoed / shod obout, okovat
shoot shot shot střílet
show showed showed / shown ukazovat
shrink shrank shrunk srazit se
shut shut shut zavřít
sing sang sung zpívat
sink sank sunk klesat
sit sat sat sedět
slay slew slain pobít
sleep slept slept spát
slide slid slid klouzat
sling slung slung mrštit
slit slit slit rozpárat
smite smote smitten udeřit
smell smelt smelt čichat
sneeze snoze / sneezed snoze / sneezed kýchat
sow sowed sowed / sown sít
speak spoke spoken mluvit
speed sped sped spěchat, urychlit
spell spelled / spelt spelled / spelt hláskovat
spend spent spent strávit, utratit
spill spilled / spilt spilled / spilt rozlít
spin spun spun příst
spit spit / spat spit plivat
split split split rozštípnout
spoil spoiled / spoilt spoiled / spoilt rozmazlit, zkazit, zničit
spread spread spread rozprostřít
spring sprang / sprung sprung skákat
stand stood stood stát
steal stole stolen krást
stick stuck stuck strčit
sting stung stung píchnout
stink stank stunk páchnout
strew strewed strewed / strewn sypat
stride strod stridden kráčet
strike struck struck udeřit
string strung strung navléct niť
strive strove striven usilovat
swear swore sworn přísahat
sweat sweat / sweated sweat / sweated potit se
sweep swept swept mést
swell swelled swelled / swollen nadout
swim swam swum plavat
swing swung swung mávat
take took taken brát
teach taught taught vyučovat
tear tore torn trhat
tell told told říci
think thought thought myslit
thrive thrived / throve thrived dařit se
throw threw thrown házet
thrust thrust thrust vrazit
tread trod trodden šlapat
undergo underwent undergone podstoupit
understand understood understood rozumět
undo undid undone odčinit
unstick unstuck unstuck odlepit
uphold upheld upheld podporovat
uprise uprose uprisen vstát; vzejít
upset upset upset zvrhnout
wake woke woken vzbudit (se)
wear wore worn nosit na sobě
weave weaved / wove weaved / woven tkát
wed wed wed vzít si (koho)
weep wept wept plakat
wind wound wound točit (se)
win won won získat, vyhrát
withhold withheld withheld zadržet, odmítnout
withstand withstood withstood odolat
work worked / wrought worked / wrought pracovat
wring wrung wrung ždímat
write wrote written psát